Algemene voorwaarden
 

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Leclercq & Bouwman verlichting BV (hierna te noemen "LenB") en alle daarbij horende handelsnamen, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant, onder nummer 17118120.
2. Toepasselijkheid van door koper/opdrachtgever (hierna te noemen "Opdrachtgever")gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgevers.
5. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met LenB gesloten overeenkomst.

Artikel 2. Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van LenB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. LenB kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven welke LenB verstrekt in zijn offerte en/of aanbieding zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden product. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven Opdrachtgever nimmer het recht de producten te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.
4. Opdrachtgever kan aan de offerte en/of aanbieding van LenB op generlei wijze enige rechten ontlenen indien een Product en/of Dienst waarop de offerte en/of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of wanneer de kostprijs in de tussentijd dermate is verhoogd dat LenB het aangebodene niet meer voor de geoffreerde prijs kan leveren.
5. LenB behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
6. Een overeenkomst tussen LenB en Opdrachtgever komt tot stand indien en voor zover LenB een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt.
7. Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de overeenkomst worden zoveel mogelijk schriftelijk of per e-mail bevestigd.
8. Eventuele levertijden worden in principe bij benadering vermeld. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding. Indien de oplevertermijn een fatale termijn betreft dan wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld dan wel gedurende de
overeenkomst in overleg bepaald.
9. LenB is gerechtigd bij de uitvoering van overeenkomsten van Opdrachtgevers derden in te
schakelen. Bij de selectie van derden zal LenB de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 3. Facturen en Betaling

1. De door LenB opgegeven tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op uitvoering van de overeenkomst dan wel de verkoop en/of levering van producten vallende overheidslasten.
2. De overeengekomen tarieven en prijzen kunnen na het aangaan van de overeenkomst worden verhoogd, indien LenB voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs, kan Opdrachtgever de overeenkomst ten aanzien van de in prijs verhoogde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk ontbinden.
3. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de aanvankelijke gesloten overeenkomst, worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is LenB gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.
5. LenB is gerechtigd uitvoering van de overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. LenB zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is LenB nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een factuur in het kader van de overeenkomst.
6. LenB is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst te haar kennis gekomen omstandigheden LenB goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 4. Levering
1. Op het moment van levering van de producten gaat het risico voor verlies of beschadiging van deze producten over op Opdrachtgever.
2. Het tijdstip van levering zoals omschreven in lid 1 van dit artikel betreft het moment waarop de producten ter hand worden gesteld aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen derde partij.
3. Levering geschiedt op de met Opdrachtgever afgesproken plaats en op het vastgestelde tijdstip. Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen derde partij is gehouden de producten op het vastgestelde leveringstijdstip op de afgesproken plaats in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
4. Opdrachtgever is verplicht de geleverde producten binnen 3 werkdagen na levering zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel op eventuele gebreken en/of beschadigingen te controleren.
5. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen binnen de termijn vermeld in lid 4 van dit artikel aan LenB kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt hetgeen is geleverd te hebben goedgekeurd.
6. Leverings- en installatiewerkzaamheden zijn niet opgenomen in de prijs van de producten. Leverings- en eventuele installatiekosten worden vooraf vastgesteld volgens daartoe geldende normen.
7. Ingeval installatie door LenB dan wel door haar ingeschakelde derden dient te worden verricht is Opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen ten behoeve van de derde die zich ter plaatse van het werk bevinden, en eventuele schade toebedeeld van de kant van Opdrachtgever te vergoeden.
8. Opdrachtgever die tegen het uitdrukkelijke advies van de in het voorgaande lid bedoelde derde aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hiervoor ontstane schade

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1. LenB blijft eigenaar van de afgeleverde producten, zolang Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan al haar betalingsverplichting(en).
2. Door LenB geleverde producten, die krachtens lid 1 van dit artikel onder dit eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van LenB veilig te stellen. Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt verkrijgt LenB onherroepelijk het recht om zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de geleverde producten terug te nemen, of, indien deze zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om LenB daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6. Garantie
1. LenB verleent uitsluitend garantie op door haar geleverde producten. Deze garantie is in ieder geval beperkt tot de garantie verleend door de fabrikant of leverancier van deze producten en beperkt tot aanspraak op herstel of vervanging van de producten.
2. De garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel is beperkt tot ontwerp- en/of fabrieksfouten en omvat nadrukkelijk niet gebreken die het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verbruik, misbruik dan wel onachtzaamheid.
3. Indien de producten zijn gerepareerd of gewijzigd zonder toestemming van LenB of een door haar erkende reparateur dan bestaat geen aanspraak op garantie.
4. De te vervangen (onderdelen van) producten dienen kosteloos aan LenB ter beschikking te worden besteld en worden eigendom van LenB.
5. Niet nakoming door Opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen ontheft LenB van al haar garantieverplichtingen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. LenB is niet aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij aan LenB opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Aansprakelijkheid van LenB voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
3. Indien LenB derden heeft ingeschakeld zoals omschreven in artikel 2, lid 9 en deze derde zijn aansprakelijkheid verder heeft beperkt dan LenB, is LenB gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van LenB voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van LenB uit hoofde van een gebeurtenis - daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van LenB gedane uitkering, dan wel indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien de schade niet door een verzekering wordt gedekt, tot ten hoogste tweemaal het totale factuurbedrag behorend bij de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 8. Annulering

1. Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, is LenB gerechtigd 10% van de overeengekomen tarieven en prijzen als annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 9. Overmacht

1. In geval van overmacht is LenB gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te onderbreken, op te schorten en/of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar LenB redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte en storingen in eventuele apparatuur.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door LenB aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, adviezen, materialen en de website van LenB berust bij LenB. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan de adviezen, het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LenB.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LenB partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
1. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement waar LenB is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart. 

 

Leclercq & Bouwman nieuws
 

Nieuw in collecties en outlet
De nieuwe collecties zijn binnen!!!        lees meer>>

 
 

Beurs Kalender
Najaar beurs de Woonindustrie: 10 t/m 13 september 2017 Meubelbeurs Brussel  5 t/m 8 november 2017       lees meer>>

 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in op onze nieuwsbrief!