Privacy-verklaring

Leclercq & Bouwman Verlichting, de Boelakkers 12a 5591 RA HEEZE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Leclercq & Bouwman Verlichting B.V.

de Boelakkers 12a

5591 RA HEEZE

Tel.: +31 (0)40 2801490
Kvk: 17221477

Denise Leclercq is de Functionaris Gegevensbescherming van Leclercq & Bouwman Verlichting en is te bereiken via info@lenbverlichting.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leclercq & Bouwman Verlichting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast is een aantal gegevens noodzakelijk om onze diensten aan te kunnen bieden. Die gegevens zijn dan gemarkeerd met een ‘*verplicht’ tag.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Locatiegegevens

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lenbverlichting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leclercq & Bouwman Verlichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Leclercq & Bouwman Verlichting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Leclercq & Bouwman Verlichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leclercq & Bouwman Verlichting) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leclercq & Bouwman Verlichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren voor de volgende persoonsgegevens een bewaartermijn van 7 jaar na de laatste factuurdatum:

 • Personalia zoals bedrijfsnaam, persoonsnaam, facturatie adres, leveringsadres, locatieadres en banknummer.

Met als reden dat wij u aftersales service willen bieden, u regelmatig op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen binnen onze organisatie, en prijswijzigingen en wijzigingen in het assortiment.

Uw e-mailadres bewaren wij voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, tot u zich daar zelf voor uitschrijft. U kunt op ieder gewenst moment uitschrijven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Leclercq & Bouwman Verlichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leclercq & Bouwman Verlichting gebruikt alleen technische en functionele cookies. Evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Inzage, correctie, wijzigen, overdracht en verwijderen van uw gegevens

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 2. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leclercq & Bouwman Verlichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lenbverlichting.nl .

 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 5. Leclercq & Bouwman Verlichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leclercq & Bouwman Verlichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lenbverlichting.nl.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.